3 vjet më parë

Thirrje e hapur për ilustrues dhe/ose dizajnerë për librin me ilustrime Kinemaja Jusuf Gërvalla

Anibar-i po kërkon artistë dhe/ose dizajnerë!

Anibar-i po kërkon artistë dhe/ose dizajnerë! Për projektin tonë “Trashëgimia kulturore si formë arti – Promovimi i trashëgimisë kulturore në Pejë”, ne po planifikojmë ta dizajnojmë një libër me ilustrime i cili e ilustron historinë e gjatë dhe pasurinë e Kinemasë Jusuf Gërvalla ndër vite. Për ta bërë këtë, ne po kërkojmë një ilustrues, artist dhe/ose dizajner grafik i cili do të jetë në gjendje ta dizajnojë dhe ilustrojë këtë libër.

Synimi i “Trashëgimisë kulturore si formë arti”:

Projekti i Anibar-it ” Trashëgimia kulturore si formë arti – Promovimi i trashëgimisë kulturore në Pejë” shërben për ngritjen e vetëdijes dhe promovimin e hapësirave të trashëgimisë kulturore vendore, si Kinemaja Jusuf Gërvalla dhe hapësirave të tjera të rëndësishme historike në Pejë, për komunitetet e ndryshme që jetojnë në Kosovë. Përmes aktiviteteve artistike dhe programeve edukative, projekti synon ta rrisë dukshmërinë e hapësirave të trashëgimisë kulturore në rajonin e Pejës përmes intervenimeve artistike dhe edukimit duke i  angazhuar të rinjtë dhe fëmijët me prejardhje të ndryshme etnike që jetojnë në këtë rajon. Projekti “Trashëgimia kulturore si formë arti – Promovimi i trashëgimisë kulturore në Pejë” është pjesë e grantit financiar të projektit “Trashëgimia Kulturore si nxitëse e dialogut ndërmjet komuniteteve dhe kohezioni social” që zbatohet nga UNDP në Kosovë dhe financohet nga Instrumenti i Bashkimit Evropian që kontribon në Stabilitet dhe Paqe (IcSP).

Qëllimi i Librit me Ilustrime për “Kinemanë Jusuf Gërvalla”:

Në kuadër të “Trashëgimisë kulturore si formë arti – Promovimi i trashëgimisë kulturore në Pejë”, në Kinemanë Jusuf Gërvalla do të zhvillohen disa aktivitete dhe intervenime, por edhe në hapësira të tjera të trashëgimisë kulturore. Së pari, ne do ta organizojmë Ekspozitën e Trashëgimisë së Kinemasë & Promovimin e Veprave të Artit, që është një koleksion i artikujve nga arkivi i kinemasë dhe veprave origjinale të artit të përzgjedhura përmes thirrjes së hapur. Së dyti, si pjesë e aktivitetit të Vizitës Studimore, nxënësit do ta vizitojnë kinemanë në një vizitë me një udhëzues që do t’u flasë për historinë e kinemasë dhe ekspozitës. Deri në fund të vizitës, Anibar do të shpërndajë libra me ilustrime për këta fëmijë, për ta bërë përvojën e tyre edhe më mbresëlënëse dhe edukative. Libri do t’i shpërndahet rreth 1500 fëmijëve përmes aktiviteteve të ndryshme të projektit dhe komunikimit me ta.

Përmbajtja dhe forma e librit me ilustrime: 

Libri i Ngjyrosjes “Kinema Jusuf Gërvalla” duhet t’i ketë gjithsej 13 – 14 faqe, duke përfshirë kopertina të forta me një dizajn dhe emër interesant. Duhet t’i përmbajë dhjetë (10) faqe me ilustrime origjinale që paraqesin historinë dhe pasurinë e kinemasë, tri (3) faqe tekst mbi kinemanë (përgatitur dhe redaktuar nga Anibar), faqen hyrëse, faqen e fundit dhe kopertina të forta me ilustrime.

Roli dhe detyra e artistëve të përzgjedhur do të jetë e dyfishtë: i) ai/ajo do të duhet të krijojë/dizajnojë dhjetë (10) faqe origjinale me ilustrime të librit bazuar në historinë e kinemasë dhe ii) ai/ajo do të duhet t’i bashkojë të gjitha këto dhjetë (10) faqe, përfshirë faqet shtesë me tekst të shkruar (përgatitur nga Anibar) në një (1) libër me ilustrime. Artisti apo artistja e përzgjedhur do të punojë ngushtë me Anibar-in për ta krijuar versionin përfundimtar të librit me ilustrime, siç u përmend më lart. Artisti ose artistja e përzgjedhur është përgjegjës për krijimin/ilustrimin dhe bashkimin e librit, ndërsa Anibar-i është përgjegjës për përmbajtjen, tekstin (në gjuhët zyrtare shqip dhe serbisht, përfshirë anglishten) dhe aspektet e dukshmërisë dhe rezultatin përfundimtar të projektit.

Kush mund të aplikojë:

Çdokush që ka aftësi për të krijuar një libër me ilustrime: artistë, ilustrues, dizajnerë grafikë, etj .; pavarësisht moshës së tyre.

Çdokush që ka mënyra dhe modele inovative për t’i bërë librat me ilustrime sa më të përshtatshëm dhe argëtues për fëmijët pas përvojës së tyre në vizitën një (1) ditore; 

Ne i inkurajojmë fuqishëm minoritetet dhe personat nga komunitetet joshqiptare që të aplikojnë gjithashtu, me fokus tek komuniteti boshnjak, serb, turk, ashkali, egjiptian, goran dhe rom.

Si të aplikoni

Për të aplikuar, ju lutemi na dërgoni një email në [email protected], duke përdorur temën ‘Aplikacioni – Libri me ilustrime “Kinemaja Jusuf Gërvalla”.

Në email, ju lutemi përfshini një prezantim të shkurtër ku tregoni se kush jeni, si dhe portofolion tuaj. 

Në rast se tashmë keni ide rreth faqeve me ilustrime dhe formës, ju lutemi përfshini edhe ato.

Për frymëzim, ju rekomandojmë ta lexoni botimin “Një histori e shkurtër e kinemasë Jusuf Gervalla” në linkun: https://anyflip.com/xjjai/ozsh, ta shikoni këtë tur virtual të posterave të filmit ose ta vizitoni kinemanë: https://anibar.org/ekspozita/.

Gjithashtu, ju lutem mos ngurroni të bëni cfarëdo pyetje që keni lidhur me detyrën, në këtë adresë emaili.

Afati i fundit për aplikim është: 27 gusht 2021

Procesi i përzgjedhjes: pas datës së mbylljes së thirrjes, OJQ Anibar do t’i vlerësojë dhe zgjedhë tri idetë (aplikacionet) më të mira të cilat përshtaten me kërkesat e kësaj thirrje dhe që e portretizojnë më së iri qëllimin e kësaj Thirrje të Hapur dhe kërkesat e këtij aplikacioni si dhe historinë dhe rëndësinë e Kinemasë Jusuf Gërvalla. Rezultatet e përzgjedhjes do të shpallen deri më 31 gusht 2021.

Informacione të tjera të rëndësishme: ju lutemi vini re se për idenë/aplikacionin e përzgjedhur do të paguhet kompensim gjatë zbatimit të projektit/idesë. Ju lutemi vini re se nëse ideja/aplikacioni juaj përzgjedhet, do të duhet të jeni në dispozicion në fillim të shtatorit 2021 për angazhim me Anibar-in.

Related